EB 4 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และ วางระบบในการดำเนินการเพื่อความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และจัดหาวัสดุ พ.ศ.2564

การประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี ของหน่วยงาน
การรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงานตามรอบระยะเวลาที่กำหนด
การป้องกันผู้มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา