ข้อมูลที่ส่วนราชการต้องเปิดเผย (เพิ่มเติม)

9. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

  คู่มือ / แนวทางการปฏิบัติงาน 

  ระดับกระทรวงสาธารณสุข

-คู่มือการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กระทรวงสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

-คู่มือว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ

-แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข

-คู่มือการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564)

-คู่มือการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564)

► ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับหน่วยงานระดับกรม หน่วยงานของรัฐในกำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง

► ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

• คู่มือ ฯ สำหรับหน่วยงานระดับกรม หน่วยงานของรัฐในกำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

• คู่มือ ฯ สำหรับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง

► ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

• คู่มือ ฯ สำหรับหน่วยงานระดับกรม หน่วยงานของรัฐในกำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

• คู่มือ ฯ สำหรับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง

-แนวทางการใช้ตราอัตลักษณ์ กระทรวงสาธารณสุข

 

ระดับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

-คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

-คู่มือการปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นประเด็นการกระทำผิดวินัย กรณีผู้ร้องเรียนระบุตัวตนชัดเจน ใน 4 มาตรการ

-คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง แนวทางการเรี่ยไรของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

-คู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริต (FRAs : FRAUD RISK ASSESSMENTS)

► ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

► ประจำปีงบประมาณ. พ.ศ. 2562

-คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน / แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561

► คู่มือการปฏิบัติงาน ฯ ฉบับที่ 2 แก้ไขครั้งที่ 01 บังคับใช้วันที่ 14 เมษายน 2563

► คู่มือการปฏิบัติงาน ฯ ฉบับที่ 1 บังคับใช้วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

-คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

-คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

-แนวปฏิบัติการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง

-แนวทางการให้ประชาชน ผู้รับบริการ หรือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

-คู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

► ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

► ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

-คู่มือการดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

-คู่มือการปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน

► ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

► ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

ระดับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

-คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก

►​ คู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน-แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต

► คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

► คู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) และคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่งเสริมคุณธรรม

► คู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

► คู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการดำเนินงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

-คู่มือปฏิบัติงานตามภารกิจสนับสนุน

► คู่มือปฏิบัติงาน การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  

► คู่มือปฏิบัติงาน การบริหารพัสดุ

► คู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการจัดทำงบประมาณในลักษณะการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์

► คู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ

► คู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการจัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม

► คู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการควบคุมภายใน

► คู่มือปฏิบัติงาน แนวทางการปฏิบัติงานการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/อบรม/ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

► คู่มือปฏิบัติงาน แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่าง ๆ ของข้าราชการ

► คู่มือปฏิบัติงาน การบริหารจัดการความเสี่ยง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

► คู่มือปฏิบัติงาน แนวทางการปฏิบัติงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ

► คู่มือปฏิบัติงาน แนวทางการปฏิบัติงานการลงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) โดยวิธิเฉพาะเจาะจง

คู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

-คู่มือแนวทางการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) โดย สำนักงาน ป.ป.ท.

-คู่มือการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ โดย สำนักงาน ก.พ.

-แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ "บวร" เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

► คู่มือแนวทาง ฯ

► งานนำเสนอ (PowerPoint) แนวทาง ฯ

-คู่มือการใช้ที่ราชพัสดุ โดยกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง

► คู่มือการใช้ที่ราชพัสดุ (ฉบับปรับปรุง)

► คู่มือการใช้ที่ราชพัสดุ

-คู่มือการปฏิบัติงาน ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562

-คู่มือพิชิตความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตในสัญญาภาครัฐ โอกาสเปิดประตูสู่ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในเอเชียและแปซิฟิก โดย โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)

► ฉบับภาษาไทย

► ฉบับภาษาอังกฤษ

 

คู่มือ / แนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

-พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

-คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โดย กรมบัญชีกลาง

 

คู่มือแนวทางการควบคุมภายใน

-แนวปฏิบัติระบบการควบคุมภายในภาคราชการ โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 

-แนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

 

คู่มือ / แนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

-คู่มือ / แนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง

► หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 116 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 เรื่อง การปรับแนวทางการประเมินส่วนราชการและองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) และแนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง

► ประกาศสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ข้อเสนอแนะการจัดการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของหน่วยงานของรัฐ ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563

► แนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ราชการ โดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

• คู่มือการปฏิบัติราชการนอกสถานที่

• คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน (Application) สนับสนุนการปฏิบัติงานนอกสถานที่

• เว็บไซต์ศูนย์ประสานงานขอรับบริการแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ราชการ

• แบบฟอร์มขอรับบริการแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ราชการ

-108 คำถามพนักงานราชการ

-แนวทางการลงโทษ โดย สำนักมาตรฐานวินัย สำนักงาน ก.พ.