top of page
MOIT 21
pngegg (2).png

หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน
เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

การให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรทุจริตศึกษา

bottom of page