MOIT 4
pngegg (2).png

วางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
และจัดหาพัสดุ พ.ศ.2565

การประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี ของหน่วยงาน
การรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงานตามรอบระยะเวลาที่กำหนด
2.2 การรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2565
งบลงทุน 
งบดำเนินงาน
การป้องกันผู้มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
pngegg.png